Burmistrz z absolutorium. Rok 2022 zatwierdzony!

Burmistrz z absolutorium. Rok 2022 zatwierdzony!

Na początku czerwca w Brześciu odbyła się sesja Rady Miejskiej, której głównym tematem był Raport o stanie gminy za 2022 rok. Zebrane grono radnych jednogłośnie przyjęli go, zatwierdzając tym samym dokument i udzielając Burmistrzowi Brześcia wotum zaufania na kolejny rok.

Rok 2022 nie był łatwy dla mieszkańców Brześcia. Rosnące ceny gazu i energii elektrycznej negatywnie odbiły się nie tylko na funkcjonowaniu gospodarstw domowych ale i wszystkich instytucji publicznych. Tym trudniej było domknąć budżet w ten sposób, aby wystarczyło zarówno na podstawowe potrzeby gminy jak i remonty i wydarzenia kulturalne.

Rada Miejska w Brześciu pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie gminy za ubiegły rok, tym samym dając Burmistrzowi wotum zaufania na kolejny rok. Burmistrz Tomasz Chymkowski, dziękował wszystkim radnym podkreślając, że sytuacja ta nie miałaby miejsca bez wsparcia wszystkich współpracowników, sołtysów, instytucji a także druhom, OSP oraz wszystkim organizacjom działającym na rzecz gminy.