Szansa na stypendium dla uzdolnionych uczniów w Gminie Brześć Kujawski

Szansa na stypendium dla uzdolnionych uczniów w Gminie Brześć Kujawski

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim nr XLI/370/2022 z dnia 31 maja 2022 roku, został uruchomiony Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Brześć Kujawski. Ten program oferuje możliwość otrzymania stypendium, na które wnioski można składać do dnia 15 lipca 2024 roku. Celem uchwały jest określenie szczegółowych warunków pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brześć Kujawski, a także ustalenie form i zakresu pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach.

O przyznanie stypendium mogą starać się rodzice uczniów oraz dyrektorzy szkół, które uczęszczają te osoby. Stypendium obejmuje uczniów prezentujących wybitne zdolności, którzy uczą się na terenie Gminy Brześć Kujawski. W ramach uchwały zdefiniowano dwa typy stypendium:

Pierwszy rodzaj to stypendium dla ucznia o najwyższym średnim wyniku ocen w swojej szkole. Kandydat na stypendystę musi posiadać najwyższą średnią roczną ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych, jednak nie niższą niż 4,80. Uwzględniono tutaj dwie kategorie uczniów: kategoria I to uczniowie z klas IV – VI, a kategoria II obejmuje uczniów z klas VII – VIII.

Drugi rodzaj to stypendium za osiągnięcia w nauce. Aby je otrzymać, uczeń musi wykazać się średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 5,50 dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz co najmniej 5,30 dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej.